Α.Γενικοί Όροι Χρήσης Εγκαταστάσεων Ε.Χ.Κ.Β.


1.  Οι χιονοδρόµοι – επισκέπτες χρησιµοποιούν τις εγκαταστάσεις του Ε.Χ.Κ.Β., µε επίγνωση των εκάστοτε καιρικών και γεωµορφολογικών συνθηκών και των κινδύνων που αυτές συνεπάγονται.


2.  Οι χιονοδρόµοι & επισκέπτες οφείλουν να γνωρίζουν πιθανούς κινδύνους που µπορεί να αντιμετωπίσουν σε κάθε χιονοδροµικό κέντρο και  οι οποίοι δύναται να συνοψισθούν, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά σε:
·       Ατυχήµατα ή/και τραυµατισµούς, λόγω ανωµαλιών του εδάφους ή/και του πάγου.
·       Ατυχήµατα ή/και τραυµατισµούς, λόγω της ύπαρξης φυσικών εµποδίων όπως π.χ. δέντρων, πετρών κλπ.
      Ατυχήµατα ή/και τραυµατισµούς εξαιτίας της ύπαρξης τεχνικών, πλην όµως
   απαραίτητων για τη λειτουργία χιονοδροµικών κέντρων, εµποδίων, όπως π.χ.
   πυλώνων, αναβατήρων, διαστρωτικών µηχανηµάτων, υλικών σήµανσης κλπ.
 Ατυχήµατα ή/και τραυµατισµούς λόγω φυσικών καταστροφών, όπως χιονοστιβάδες, θεοµηνίες, κατολισθήσεις κ.λ.π.  ή λόγω ξαφνικής µεταβολής των καιρικών συνθηκών (χιονόπτωση, ισχυροί άνεµοι, οµίχλη, έντονες θερµοκρασιακές διακυµάνσεις), που µπορεί να έχουν αρνητική επίδραση στην ικανότητα εξάσκησης χιονοδροµίας.


3.  Η χρήση των εγκαταστάσεων γίνεται πάντα µε ΠΡΟΣΟΧΗ σύµφωνα µε τις ενηµερωτικές πινακίδες και τις υποδείξεις του προσωπικού λειτουργίας ή του κατασκευαστή. Σε περίπτωση πρόκλησης φθοράς στις εγκαταστάσεις του Χιονοδροµικού Κέντρου, ο υπαίτιος θα υφίσταται τις κυρώσεις που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία.


4.  Οι χιονοδρόµοι – επισκέπτες οφείλουν να συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις των υπευθύνων και τα σχετικά σήµατα, να ακολουθούν το «δεκάλογο του χιονοδρόµου FIS» (βλ. Παρακάτω)και τους όρους χρήσης εγκαταστάσεων ΕΧΚΒ που βρίσκονται αναρτηµένοι στους χώρους υποδοχής του ΕΧΚΒ. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του πελάτη µε τις υποδείξεις των υπευθύνων για την ασφαλή και εύρυθµη λειτουργία του ΕΧΚΒ, θα ανακαλείται η ισχύς του εισιτηρίου του χωρίς επιστροφή του αντιτίµου, και θα αποµακρύνεται από τις εγκαταστάσεις του ΕΧΚΒ.


5.  Οι πελάτες είναι υπεύθυνοι να διατηρούν τον αυτοέλεγχό τους.


6.  Το ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ δεν φέρει καµία ευθύνη για ατυχήµατα που τυχόν προκληθούν εξαιτίας της κακής χρήσης του εξοπλισµού, των εγκαταστάσεων και τη µη συµµόρφωση χιονοδρόµου – επισκέπτη µε όλους τους µνηµονευόµενους στο παρόν όρους, ή και την παντελή άγνοια αυτών.


7.  Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους χιονοδρόµους και επισκέπτες στη φύλαξη των εισιτηρίων, του εξοπλισµού και των προσωπικών τους αντικειµένων, καθώς οι ίδιοι είναι υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια, βλάβη, φθορά, καταστροφή και εν γένει ζηµία αυτών. Το ΕΧΚΒ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ για τυχόν απώλεια εισιτηρίων ή εξοπλισµού όσων χρησιµοποιούν τις εγκαταστάσεις του.


8.  Όλοι όσοι κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων του ΕΧΚΒ, τεκµαίρεται, ότι έχουν λάβει γνώση του συνόλου των σχετικών όρων και των οδηγιών, όπως αναφέρονται στο παρόν.

9.  Απαγορεύεται η διενέργεια εµπορικών συναλλαγών ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

10.  ∆εν επιτρέπεται η διενέργεια µαθηµάτων χιονοδροµίας στους χώρους του ΕΧΚΒ, σε όσους δεν έχουν προµηθευτεί το ειδικώς προβλεπόµενο εισιτηριο και χωρίς να έχουν προσκοµίσει στη ∆ιεύθυνση του ΕΧΚΒ, το σύνολο των απαιτούµενων δικαιολογητικών για άσκηση διδασκαλίας. Εξαιρούνται οι εκπαιδευτές σχολικών τάξεων και οι προπονητές αθλητικών συλλόγων της Ε.Ο.Χ., κατά το χρόνο εκτέλεσης των καθηκόντων τους, επιδεικνύοντας σχετικά αποδεικτικά. Συνέπεια παράβασης του ως άνω όρου, θα είναι η άµεση ακύρωση της ισχύς της κάρτας εισόδου χωρίς την ταυτόχρονη επιστροφή του αντιτίµου.
Η εξεύρεση δασκάλων χιονοδροµίας και ο προγραµµατισµός των µαθηµάτων, πραγµατοποιείται αποκλειστικά στα ειδικώς γι’ αυτό προοριζόµενα σηµεία του ΕΧΚΒ και µόνο από τα εξουσιοδοτηµένα για το σκοπό αυτό και εφοδιασµένα µε τα σχετικά διακριτικά γνωρίσµατα, πρόσωπα.    Ρητώς απαγορεύεται η άγρα πελατών µε σκοπό την παράδοση µαθηµάτων χιονοδροµίας και στις περιπτώσεις διαπίστωσης τέτοιων φαινοµένων ύστερα από έγγραφη καταγγελία, οι παραβάτες
θα αποµακρύνονται (ή θα αποβάλλονται δια παντός) από τους χώρους του ΕΧΚΒ.
 11.  Το ΕΧΚΒ διατηρεί το δικαίωµα να µειώνει την δυναµικότητα ή να θέτει εκτός λειτουργίας, όποιους αναβατήρες κρίνει σκόπιµο για λόγους ασφαλούς και εύρυθµης λειτουργίας κατά την διάρκεια της ηµερήσιας λειτουργίας χωρίς την ταυτόχρονη επιστροφή του αντιτίµου του εισιτηρίου.


12.  Σε περιπτώσεις προγραµµατισµένης µειωµένης λειτουργίας του ΕΧΚΒ, λόγω καιρικών συνθηκών ή άλλων αστάθµητων παραγόντων, προβλέπονται ειδικές εκπτώσεις στα ηµερήσια εισιτήρια χιονοδρόµων. Αυτές οι εκπτώσεις δεν ΙΣΧΥΟΥΝ στα πολυήµερα εισιτήρια.


13. Νυκτερινή χιονοδροµία «sunset ski»:  ωραρίο 18:00έως 20:00  ανάλογα µε τις επικρατούσες συνθήκες ΔΕΝ συµπεριλαµβάνεται στο κόστος του εισιτηρίου της τρέχουσας ηµέρας.


14.  Μετά τη 13:30  ισχύει το απογευµατινό εισιτήριο.
 Β. Ενηµέρωση – Επικοινωνία

1.  Οι χιονοδρόµοι και οι επισκέπτες οφείλουν να ενηµερώνονται, µε δική τους ευθύνη, για τον τιµοκατάλογο, τις εκάστοτε συνθήκες και τους όρους χρήσης εγκαταστάσεων ΕΧΚΒ

2.Ο τιµοκατάλογος και οι όροι χρήσης εγκαταστάσεων βρίσκονται επίσης αναρτηµένοι σε εµφανές σηµείο, στους χώρους υποδοχής του ΕΧΚΒ.
 

Με το ΕΧΚΒ µπορείτε να επικοινωνείτε:
•  Στα τηλ: 2462-353-530
•  Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: exkb@vasilitsa.com 
Γ. Όροι χρήσης Αναβατήρων

1.  Οι χιονοδρόµοι οφείλουν να τηρούν τη σειρά προτεραιότητας κατά την αναµονή επιβίβασης στους αναβατήρες, καθώς και να επιβιβάζονται στην πρώτη διαθέσιµη θέση. Σε αντίθετη περίπτωση χάνουν τη σειρά προτεραιότητας τους στην ουρά αναµονής επιβίβασης.


2.  Οι αναβατήρες πρέπει να λειτουργούν µε την αρµόζουσα δυναµικότητα για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των χιονοδρόµων. Παρακαλούµε να γίνονται σεβαστές οι οδηγίες των υπευθύνων χειριστών.


3.  Απαγορεύεται η χρήση αναβατήρων από ανήλικους, εφόσον δεν συνοδεύονται από ενήλικες.


4.  Οι επιβαίνοντες σε εναέριο αναβατήρα οφείλουν αµέσως µετά την επιβίβαση να κατεβάζουν την ασφάλεια της καρέκλας και να την ανεβάζουν λίγο πριν την αποβίβαση. Οφείλουν δε να κάθονται στο µέσο της καρέκλας και να αποφεύγουν τις ταλαντώσεις κατά µήκος ή κατά πλάτος της διαδροµής. 


5. Απαγορεύεται η επιβίβαση στους εναέριους αναβατήρες(chairlifts) µε χιονοπέδιλα ή χιονοσανίδα στο χέρι και όχι φορεµένη και ασφαλισµένη στο πόδι.


6.  Απαγορεύεται στους χιονοδρόµους η επιβίβαση στους εναέριους αναβατήρες, κρατώντας ή και έχοντας µαζί τους µπουκάλια, κουτιά, αναψυκτικά, ποτά ή και τρόφιµα (αποφυγή ατυχηµάτων-προστασία του περιβάλλοντος).


7.  Οι επιβαίνοντες σε εναέριους αναβατήρες πρέπει να κρατούν τα σακίδια στο χέρι και όχι στην πλάτη µε τρόπο που να µην εµποδίζεται το ασφαλές κάθισµα όλων των επιβαινόντων στο όχηµα του αναβατήρα.


8.  Τα άτοµα που φέρουν βηµατοδότη, οφείλουν να ενηµερώνουν τον ελεγκτή του αναβατήρα και, µετά από συνεννόηση µαζί του, να παρακάµπτουν τις ηλεκτρονικές πύλες εισόδου (READERS), για λόγους υγείας.


9. Για την συντήρηση του αναβατήρα χρησιµοποιούνται λιπαντικά στερεάς µορφής. Οι χιονοδρόµοι αναλαµβάνουν πλήρως την ευθύνη και τις συνέπειες της επαφής µε τα υλικά αυτά. Για οποιοδήποτε ενδεχόµενο αντίκτυπο ενδεχοµένως στην υγεία (π.χ. αλλεργία) και στον χιονοδροµικό εξοπλισµό, το ΕΧΚΒ δεν φέρει καµία ευθύνη.


10.  Οι χιονοδρόµοι θα πρέπει να αποφεύγουν να φοράνε αντικείµενα που εξέχουν (κασκόλ–τσαντάκια– κοσµήµατα κλπ) διότι µπορεί να δηµιουργηθεί σοβαρό πρόβληµα κατά την επιβίβαση στους αναβατήρες, και την αποβίβαση από αυτούς.

11.  Οι χιονοδρόµοι οφείλουν να χρησιµοποιούν τους αναβατήρες µε την δέουσα προσοχή και υπευθυνότητα και να λαµβάνουν υπόψη τις ενηµερωτικές πινακίδες κάθε αναβατήρα, για την ασφάλεια τόσο τη δική τους, όσο και των άλλων χιονοδρόµων, καθώς επίσης και για την εύρυθµη λειτουργία των αναβατήρων. Σε περίπτωση που δε γνωρίζουν τον τρόπο χρήσης αναβατήρα (επιβίβαση – αποβίβαση), πριν τη χρήση του χρειάζεται να λάβουν σχετικά µαθήµατα προκειµένου να αποφευχθεί η πρόκληση ατυχηµάτων.


12.  Η λειτουργία των αναβατήρων δύναται να διακοπεί ή να τροποποιηθεί, σε περίπτωση επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών.
 
Δ. Όροι χρήσης Πιστών Χιονοδροµίας

1. Οι χιονοδρόµοι οφείλουν να γνωρίζουν εκ των προτέρων ποιες πίστες µπορούν να χρησιµοποιήσουν, να συµβουλεύονται τις ενηµερωτικές πινακίδες που είναι τοποθετηµένες σε αυτές, να ενηµερώνονται για την κατάσταση της πίστας, να εκτιµούν τις καιρικές συνθήκες και να προσαρµόζουν την ταχύτητα τους στις δυνατότητες τους. Σε περίπτωση αδυναµίας συνιστάται η ληψη ειδικών µαθηµάτων χιονοδροµίας.


2. Η χρήση χιονοδροµικών πεδίων, ΕΚΤΟΣ των ασφαλισµένων οριοθετηµένων πιστών και διαδροµών του ΕΧΚΒ, γίνεται µε αποκλειστική ευθύνη των χιονοδρόµων οι οποίοι θα πρέπει να γνωρίζουν τους κινδύνους και να λαµβάνουν τα δέοντα µέτρα ασφαλείας.

3. Κάθε χιονοδρόµος είναι υπεύθυνος να δίνει προτεραιότητα σε αυτούς που προηγούνται, να σταµατά σε ασφαλές µέρος για αυτόν και τους λοιπούς, να παρατηρεί πινακίδες – προειδοποιήσεις και να µένει µακριά από τις κλειστές διαδροµές και τα επικίνδυνα σηµεία. Οι απάτητες πίστες πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο από εξαιρετικά έµπειρους χιονοδρόµους.

4. Οι χιονοδρόµοι πρέπει να κινούνται εντός των ορίων των πιστών. Μόνο αυτές ελέγχονται από το προσωπικό ασφαλείας. Η χρήση του κράνους είναι απαραίτητη.

5.  Σε περιπτώσεις ατυχηµάτων, χιονοδρόµοι κι επισκέπτες υποχρεούνται να διευκολύνουν το έργο της Οµάδας Πρώτων Βοηθειών. Οι Πρώτες Βοήθειες παρέχονται δωρεάν σε όλους τους χιονοδρόµους και τους επισκέπτες του ΕΧΚΒ. Σε περίπτωση που χιονοδρόµος παρατηρήσει οτιδήποτε ασυνήθιστο σχετικά µε τη χρήση των αναβατήρων ή/και των πιστών, ενηµερώνει και ζητά βοηθεια από τους αρµόδιους (αναβατήρων – πιστών).

6. Τα διαστρωτικά µηχανήµατα µπορούν να κινηθούν ακόµη και σε ώρες λειτουργίας του κέντρου και έχουν προτεραιότητα. Οι χιονοδρόµοι οφείλουν να κρατούν πάντα ασφαλείς αποστάσεις.

7. Απαγορεύεται αυστηρά η απογείωση και η προσγείωση µε χρήση αετού ή αλεξίπτωτου πλαγιάς εντός των οριοθετηµένων πιστών.

8. Απαγορεύεται η χρήση ιδιωτικών µηχανοκίνητων µέσων χιονιού (Snowmobil) στις πίστες εντός και εκτός ωρών λειτουργίας ΕΧΚΒ.

9. Η χρήση έλκηθρων επιτρέπεται µόνο στους ειδικά διαµορφωµένους χώρους και διπλα στα babylift


10. Απαγορεύεται η χρήση των πιστών µετά τη λήξη της ηµερήσιας λειτουργίας του ΕΧΚΒ. Με το πέρας της λειτουργίας δεν υφίστανται σωστικά µέσα και οι πίστες δίδονται για διάστρωση. Τελευταίος έλεγχος της κάθε χιονοδροµικής πίστας γίνεται 10 λεπτά µετά την επιβίβαση του τελευταίου πελάτη στον αναβατήρα που την εξυπηρετεί. Η ώρα λήξης λειτουργίας κάθε αναβατήρα (τελευταία επιβίβαση) είναι προκαθορισµένη. Ανακοινώνεται στην αφετηρία του αναβατήρα και οφείλει να τη γνωρίζει ο κάθε επισκέπτης του ΕΧΚΒ.


11. Η πεζοπορία επισκεπτών η ορειβατών εντός των πιστών του Κέντρου επιτρέπεται µόνο µέσω των προκαθορισµένων διαδροµών που υποδεικνύουν οι υπεύθυνοι.
 Ειδικοί Κανόνες – Οδηγίες για Snowboarders

1. Σταµατάµε µόνο στην άκρη της πίστας. ∆εν καθόµαστε και δεν ξαπλώνουµε στις πίστες.

2. Η χιονοσανίδα τοποθετείται στο χιόνι µε την πλευρά που βρίσκονται οι δέστρες προς τα κάτω.
 

εκάλογος Συµπεριφοράς Χιονοδρόµου (F.I.S.)

1. Σεβασµός για τους άλλους: Συµπεριφερόµαστε µε τέτοιο τρόπο, που να µη βάζουµε σε κίνδυνο ή να βλάπτουµε τους άλλους.


2. Έλεγχος ταχύτητας χιονοδροµίας: Ελέγχουµε πάντοτε την κίνησή µας. προσαρµόζουµε τη ταχύτητα και τον τρόπο της κίνησης µας ανάλογα µε την προσωπική µας ικανότητα και τις επικρατούσες συνθήκες στο έδαφος, το χιόνι και τον καιρό, καθώς και την πυκνότητα κυκλοφορίας.


3. Επιλογή διαδροµής: Επιλέγουµε τη διαδροµή µας, µε τρόπο που να µη βάζουµε σε κίνδυνο τους χιονοδρόµους που προπορεύονται.


4. Προσπέραση: Προσπερνώντας άλλο χιονοδρόµο, διατηρούµε πάντοτε απόσταση ασφαλείας ώστε ο προπορευόµενος να έχει χώρο για οποιαδήποτε αλλαγή κατεύθυνσης.

5. Είσοδος, ξεκίνηµα και κίνηση προς τα πάνω: Μπαίνοντας σε µαρκαρισµένο διάδροµο, ξεκινώντας µετά από στάση ή κινούµενοι προς τα πάνω στις πλαγιές, ελέγχουµε πάντα πάνω και κάτω στις πλαγιές, ώστε να µη βάζουµε σε κίνδυνο τον εαυτό µας ή τους άλλους.


6. Σταµατώντας στην πίστα: Αποφεύγουµε τις στάσεις στην πίστα σε στενά σηµεία, ή όπου η ορατότητα είναι περιορισµένη, εκτός εάν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο. Μετά από πτώση σε τέτοιο σηµείο, βγαίνουµε από την πίστα όσον το δυνατόν πιο γρήγορα.

7. Σκαρφαλώνοντας και κατεβαίνοντας µε τα πόδια: Σκαρφαλώνοντας ή κατεβαίνοντας µε τα πόδια, κινούµαστε πάντοτε στην άκρη της πίστας.

8. Σεβασµός προς τις πινακίδες και τα σήµατα: Σεβόµαστε όλες τις πινακίδες και σήµατα / σηµάδια. Πρόκειται για την ασφάλειά µας.

9. Βοηθεια: Σε περίπτωση ατυχήµατος, ως χιονοδρόµοι έχουµε καθήκον να βοηθήσουµε τον συνάνθρωπό µας.

10. Αναγνώριση: Εάν καταστούµε µάρτυρες σε περίπτωση ατυχήµατος, ανταλλάσοµε στοιχεία επικοινωνίας (όνοµα –τηλεφωνο– διεύθυνση).
 
Ε. ∆ρόµοι – Χώροι στάθµευσης

Οι χιονοδρόµοι – επισκέπτες οφείλουν:


1.  Να οδηγούν µε επίγνωση των δυνατοτήτων τους σε σχέση µε το όχημα τους, τις καιρικές συνθήκες και την κατάσταση του οδοστρώµατος.


2.  Να έχουν πάντα στο αυτοκίνητό τους αντιολισθητικές αλυσίδες και να γνωρίζουν να τις χρησιµοποιούν.

3.  Να σταθµεύουν σύµφωνα µε τις υποδείξεις των υπευθύνων του ΕΧΚΒ και να διευκολύνουν την κυκλοφορία των υπόλοιπων οδηγών. Το ΕΧΚΒ δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν ατυχήµατα, απώλεια, βλάβη, φθορά, καταστροφή και εν γένει ζηµία που  προκληθεί σε οχήµατα στους χώρους στάθµευσης και στο πέριξ αυτού οδικό δίκτυο.
 ΣΤ. Εισιτήρια1.  Κάθε εισιτηριο αποτελεί δικαίωµα χρήσης των αναβατήρων του ΕΧΚΒ και υπόκειται στους επιπλέον όρους που διέπουν τη χρήση τους.

2.  Η χρήση των αναβατήρων χωρίς την έκδοση του αντίστοιχου εισιτηρίου, το οποίο πρέπει να διατηρείται µέχρι την έξοδο του κατόχου από το χιονοδροµικό κέντρο, αποτελεί αδίκηµα και επισύρει τις κατά νόµο κυρώσεις.


3.  Τα εισιτήρια θα πρέπει να επιδεικνύονται οποιαδήποτε στιγµή ζητηθούν από τους ελεγκτές.


4.  Χρήση πολυήµερου ή εκπτωτικού εισιτηρίου χιονοδροµίας από πρόσωπο άλλο αυτού υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί, συνεπάγεται αυτοδίκαιη κατάσχεση και καταστροφή της κάρτας (χωρίς δικαίωµα αποζηµίωσης – επιστροφής χρηµάτων του νοµίµου κατόχου) και καταβολή ρήτρας από τον παραβάτη, ίσης µε την αξία του εισιτηρίου, του οποίου έγινε η χρήση.  Το εισιτηριο είναι προσωπικό και δεν µεταβιβάζεται.  

5.  Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής σας, δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρηµάτων ή η αλλαγή των εισιτηρίων σας.


6.  Για την έκδοση ηµερήσιων  εισιτηρίων (όλων των κατηγοριών, πλην ενηλίκων) απαιτείται η επίδειξη των κατά περίπτωση απαραίτητων δικαιολογητικών απευθείας στα ταµεία