ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ –  Έγκριση των πινάκων πρόσληψης εποχικού προσωπικού.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ –  Έγκριση των πινάκων πρόσληψης εποχικού προσωπικού.

  Ο Πρόεδρος στην εισήγησή του αναφέρεται στην με αρ.πρωτ.858/31η/6ο/12-10-2022 Απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης (ΕΔ) του Ε.Χ.Κ.Β. σύμφωνα με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή για την κατάρτιση των πινάκων πρόσληψης εποχιακού προσωπικού...

Read more

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δώδεκα(12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών του «Ε. Χ. Κ. Βασιλίτσας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δώδεκα(12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών του «Ε. Χ. Κ. Βασιλίτσας»

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ δείτε ΕΔΩ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ιστοσελίδα ΑΣΕΠ)  

Read more