ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -  Έγκριση των πινάκων πρόσληψης εποχικού προσωπικού.

 

Ο Πρόεδρος στην εισήγησή του αναφέρεται στην με αρ.πρωτ.858/31η/6ο/12-10-2022 Απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης (ΕΔ) του Ε.Χ.Κ.Β. σύμφωνα με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή για την κατάρτιση των πινάκων πρόσληψης εποχιακού προσωπικού, δώδεκα (12) υπαλλήλων της ΣΟΧ1/933/31-10-2022 ανακοίνωσης  και των έλεγχο των δικαιολογητικών της .

Σύμφωνα με τα παραπάνω  ο πρόεδρος

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 1.Την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής για την κατάρτιση των πινάκων πρόσληψης εποχιακού προσωπικού και των έλεγχο των δικαιολογητικών της ανακοίνωσης.

2.Την έγκριση των πινάκων με την ονομαστική κατάσταση των υποψηφίων.

3.Την έγκριση των πινάκων  με τους επιλεγέντες υποψήφιους.

4.Την έγκριση των πινάκων κατάταξης.

Τα μέλη της Ε.Δ. έχοντας υπόψη τ’ ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής για την κατάρτιση των πινάκων πρόσληψης εποχιακού προσωπικού και των έλεγχο των δικαιολογητικών της ανακοίνωσης.

2.Την έγκριση των πινάκων με την ονομαστική κατάσταση των υποψηφίων.

3.Την έγκριση των πινάκων  με τους επιλεγέντες υποψήφιους.

4.Την έγκριση των πινάκων κατάταξης.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Ι. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΣΕΠ.

101-ΚΑΤΑΣΤ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΔΕ

102-ΚΑΤΑΣΤ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΥΕ ΓΕΝ ΚΑΘ

103-ΚΑΤΑΣΤ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡ

ΟΝΟΜ ΚΑΤΑΣΤ-ΔΕ

ΟΝΟΜ ΚΑΤΑΣΤ-ΥΕ ΓΕΝ ΚΑΘ

ΟΝΟΜ ΚΑΤΑΣΤ-ΥΕ ΚΑΘΑΡ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΕ ΓΕΝ.ΚΑΘ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΧ1/933/31-10-2022