Ορισμός μελών της Επιτροπής Διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις

α) Του π.δ. 19/1991, (Α΄ 7) «Ίδρυση Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας».

β) Του π.δ. 218/2006 (Α΄ 220) «Οργανισμός των Εθνικών Χιονοδρομικών Κέντρων Σελίου και Βασιλίτσας».

γ) Του π.δ. 53/1998 (Α΄ 53) «Διατήρηση εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού».

δ) Του άρθρου 6 του ν. 423/1976 (Α΄ 223) «περί γυμναστηρίων και ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις τον εξωσχολικό Αθλητισμό» όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. ε του άρθρου 3 του ν. 665/1977 (Α΄ 225) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Εξωσχολικού

Αθλητισμού και Γυμναστηρίων Νομοθεσίας και λοιπών συναφών διατάξεων.

 1. Του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 2. Της παρ. 9 του άρθρου 56 του ν. 2725/1999 (Α΄ 127) «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις».
 3. Του π.δ. 4/2018 (Α΄ 7) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως ισχύει.
 4. Του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού ... [....] Ανάπτυξης και Τουρισμού».
 5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121Α΄).
 6. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη» (ΦΕΚ 3099 Β'), αποφασίζουμε:

Ορίζονται τα μέλη της Επιτροπής Διοίκησης του «Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας» ως εξής:

 1. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Ιωάννη Α.Δ.Τ.: AB 420657, Εκπαιδευτικό, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον ΜΠΑΙΝΕΤΑ ΙΩΑΝΝΗ του Ανδρέα Α.Δ.Τ. ΑΗ 297927, Ελ. Επαγγελματία.
 2. ΓΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του Μιλτιάδη Α.Δ.Τ. ΑΙ 331772, Συνταξιούχο, ως Αντιπρόεδρο, με αναπληρωτή τον ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟ του Αντωνίου Α.Δ.Τ. ΑΖ 795398, Πολιτικό Μηχανικό.
 3. ΤΡΙΓΩΝΗ ΜΑΡΙΑ - ΙΩΑΝΝΑ του Ηλία Α.Δ.Τ. Χ 816592, Δημοσιογράφο ως Γραμματέα, με αναπληρώτρια την ΠΑΣΙΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου Α.Δ.Τ. ΑΕ 821559, Τ.Ε. Πολιτικό Μηχανικό.

4 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗ του Αντωνίου Α.Δ.Τ. Χ 313199, Μηχ/γο Μηχανικό ως Ταμία, με αναπληρώτρια την ΛΕΒΕΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του Στέργιου Α.Δ.Τ. ΑΙ 158066, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό.

 1. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του Αχιλλέως Α.Δ.Τ. ΑΗ 794908, Δικηγόρο ως Έφορο, με αναπληρωτή τον ΒΡΑΒΟΣΙΝΟ ΙΩΑΝΝΗ του Στέργιου Α.Δ.Τ. Χ 313082, Ελ. Επαγγελματία.
 1. ΠΑΓΑΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του Γεωργίου Α.Δ.Τ. ΑΖ 240103, Εφοριακό ως Μέλος, με αναπληρωτή τον ΓΑΙΤΑΝΙΔΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟ του Ιωάννη Α.Δ.Τ. AB 091633, Κτηνίατρο.
 2. ΡΟΥΣΙΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του Δημητρίου Α.Δ.Τ. ΑΙ 259793, Ελ. Επαγγελματία ως Μέλος, με αναπληρωτή τον ΖΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Ηλία Α.Τ. 292414014, Αστυνομικό.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Διοίκησης είναι διετής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 10 Οκτωβρίου 2019

Ο Υφυπουργός

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ