ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3-2018 ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  Σχετικά ΕΓΓΡΑΦΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ3-2018 E.X.K.B.-97ΟΟ469ΗΦ9-27Δ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6 pararthma_ hy_22_EL_GR_ sox_ sme 19_9_2018_A1 30-3-2017-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 30-3-2017 - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΜΕΑ