ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή
αναδόχου παροχής υπηρεσίας με τίτλο:
«Μακροχρόνια μίσθωση ενός (1) νέου οχήματος, με δικαίωμα εξαγοράς, για
τις ανάγκες του Ε.Χ.Κ.Β.».
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: