ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Μακροχρόνια μίσθωση ενός (1) νέου οχήματος, με δικαίωμα εξαγοράς, για τις ανάγκες του Ε.Χ.Κ.Β.». ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 1.Ε.Σ.Υ. 2.ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 3.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.ΜΕΛΕΤΗ-ΤΕΧΝ ΠΡΟΔ 5.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-18PROC003414554-60ΡΙ469ΗΦ9-Π7Κ-2 6.ΠΕΡΙΛ.ΔΙΑΚ.-Ψ62Σ469ΗΦ9-637-1- 18PROC003414844 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ